Những điểm mới trong Luật Chuyển giao công nghệ Số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017

10/07/2018

Ngày 19/6/2017, Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 đã được Quốc khóa XIV thông qua. Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 thay thế cho Luật Chuyển giao công nghệ 2006. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 bao gồm 6 chương và 60 điều, trong đó:

Chương I: Quy định chung (Từ Điều 1 - Điều 12).

Chương II: Thẩm định công nghệ dự án đầu tư (Từ Điều 13 - Điều 21).

Chương III: Hợp đồng chuyển giao công nghệ (Từ Điều 22 - Điều 34).

Chương IV: Biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (Từ Điều 35 - Điều 52).

Chương V: Quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ (Từ Điều 53 - Điều 58).

Chương VI: Điều khoản thi hành (Điều 59 và Điều 60).

Đặc biệt, những điểm mới trong Luật Chuyển giao công nghệ 2017 nêu rõ:

Thứ nhất, về Thẩm định công nghệ dự án đầu tư:

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (Luật CGCN 2017) quy định trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư phải được cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ: Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao; Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ. Dự án đầu tư xây dựng có cấu phần công nghệ; Dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của các cơ quan QLNN: Cơ quan QLNN về đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan QLNN chuyên ngành để kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư cùng với việc kiểm tra, giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về chuyển giao công nghệ:

Đăng ký CGCN: Tất cả hợp đồng CGCN phải được đăng ký với cơ quan QLNN có thẩm quyền và phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng CGCN hoặc Giấy phép CGCN.

Quy định chi tiết về giá và thẩm định giá chuyển giao công nghệ: Giá công nghệ chuyển giao phải được kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá. Nhằm ngăn chặn sự chuyển giá và quản lý chặt chẽ về thuế.

Luật CGCN 2017 có các cơ chế chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ: Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Chính sách thuế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ đã được đưa vào Luật theo hướng tạo cơ chế phát triển nguồn cung, thúc đẩy nguồn cầu thông qua các hoạt động CGCN. Ngoài ra còn phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN. Các tổ chức trung gian này được quan tâm, hỗ trợ để thực hiện vai trò kết nối giữa bên cung và bên cầu công nghệ

Quản lý nhà nước về Chuyển giao công nghệ: Trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đối với hoạt động CGCN được quy định chi tiết và cụ thể từ Điều 53 - Điều 58 của Luật CGCN 2017.

Việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong việc CGCN thuộc thẩm quyền của các cơ quan QLNN về KH&CN. Các cơ quan QLNN về KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hoạt động CGCN trong các trường hợp: Theo kế hoạch; khi có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, CGCN trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư và hoạt động CGCN.

Việc thống kê chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ được quy định chi tiết phù hợp với quy định của pháp luật về thống kê.

Như vậy, những điểm mới trong Luật Chuyển giao công nghệ số 2017 đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CGCN; về thẩm định công nghệ dự án đầu tư trong đó tập trung đẩy mạnh CGCN tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; khuyến khích CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài cũng như thúc đẩy CGCN trong nước; chú trọng lan tỏa công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân hoạt động CGCN; ngăn chặn, loại bỏ công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người. Đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động CGCN; phát triển thị trường KH&CN, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp là trung tâm; nâng cao trình độ, tiềm lực công nghệ quốc gia nhằm đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

Nguyễn Thành Trung 

Các tin đã đưa ngày: