Các giải pháp nhằm phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

22/06/2018

Thương mại là một trong những ngành kinh tế có vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, kinh tế Vĩnh Phúc nói chung và ngành thương mại nói riêng đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Thương mại là một trong những ngành kinh tế có vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, kinh tế Vĩnh Phúc nói chung và ngành thương mại nói riêng đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên, thương mại của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn vừa qua phát triển chưa thật bền vững. Tăng trưởng thương mại cao nhưng chủ yếu dựa vào các yếu tố tăng trưởng theo chiều rộng, chất lượng tăng trưởng còn thấp. Xuất nhập khẩu tăng cao nhưng giá trị hàng đã qua chế biến, hàng có hàm lượng công nghệ cao còn ít. Hệ thống phân phối hàng hóa trong tỉnh phát triển chậm, không đồng đều và còn nhiều bất cập. Nhằm góp phần cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc nhanh và bền vững, năm 2017 nhóm nghiên cứu thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triền thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, với mục tiêu nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách thương mại nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1.127 doanh nghiệp và 30.285 cơ sở kinh tế cá thể tham gia kinh doanh thương mại. Trong giai đoạn 2011 - 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân là 14,74%/năm; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng bình quân 23,52%/năm, nhập khẩu tăng bình quân khoảng 8,27%/năm thấp hơn so với mức 13%/năm tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Tỷ trọng XNK so với GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc khá cao và tăng đều qua các năm, đến năm 2016 đã đạt 124,6%, điều này chứng tỏ độ mở của nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc khá cao và ổn định qua các năm trong giai đoạn 2011- 2016; tốc độ tăng trưởng ngành thương mại bình quân đạt 8,77%/năm cao hơn so với mức 7,27%/năm của tốc độ tăng trưởng GRDP; nhóm hàng nông sản thực phẩm giữ tỷ lệ ổn định chiếm khoảng 25 - 27%, nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng chiếm khoảng 20,91 - 28,66%. Năm 2011, GTTT ngành thương mại chiếm 25,11 % GTTT của khu vực dịch vụ và chiếm 4,62% GRDP toàn tỉnh, đến năm 2016 đạt tương ứng là 26,22% và 5,3%. Như vậy có thể thấy rằng tỷ trọng đóng góp của ngành thương mại trong cơ cấu GRDP còn nhỏ và có nhiều tiềm năng để phát triển. Giai đoạn 2011-2016, GRDP của tỉnh tăng trưởng bình quân 7,27%/năm, giá trị tăng thêm tăng bình quân 8,24%/năm (trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,26%/năm; công nghiệp và xây dựng tăng 9,22%/năm; dịch vụ tăng 7,88%/năm), cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cả nước cùng thời kỳ (5,7%/năm) nhưng thấp hơn so với giai đoạn 2006 - 2010 (18,0%/năm).

Những thành tựu chủ yếu đạt được là: Nền kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thương mại phát triển; sự phát triển của ngành thương mại đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh đã từng bước được đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ và hiện đại; hoạt động xuất nhập khẩu phát triển khá mạnh, trở thành động lực thúc đẩy thương mại nội địa và các ngành kinh tế khác phát triển; môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, thông thoáng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là: Chất lượng tăng trưởng thương mại còn thấp, thiếu tính bền vững, tăng trưởng thương mại vẫn chủ yếu theo chiều rộng; thị trường thương mại nội địa của tỉnh phát triển không đồng đều, các cơ sở kinh doanh đa số có quy mô nhỏ và hiệu quả hoạt động chưa cao; hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn thiếu về số lượng và kém về chất lượng; các kênh phân phối còn phức tạp và hoạt động chưa hiệu quả, kim ngạch XNK của tỉnh tuy đạt được tốc độ tăng trưởng cao về số lượng và kim ngạch nhưng chất lượng còn thấp và chưa được bền vững; việc tiếp cận của các cơ sở kinh doanh thương mại với cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển thương mại còn hạn chế; vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh thương mại, chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định trong hoạt động thương mại, làm thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng và bị xử lý vi phạm.

Để phát triển ngành Thương mại trong thời gian tới, Nhà nước cần thực thi đồng bộ các giải pháp toàn diện, trong đó chú trọng đến một số giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích phát triển các loại hình tổ chức thương mại truyền thống và hiện đại, thông qua việc phát triển các phương thức lưu thông hiện đại, nâng cao trình độ hiện đại hóa của các doanh nghiệp thương mại; đồng thời, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại tiến hành đổi mới kỹ thuật công nghệ kinh doanh.

Hai là, đẩy mạnh giải pháp thu hút vốn phát triển thương mại. Trong đó, cần tranh thủ huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn ODA, vốn viện trợ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trọng điểm của Vĩnh Phúc, nhất là đối với các công trình có khả năng chậm thu hồi vốn. Tích cực tổ chức xúc tiến đầu tư cùng với chính sách ưu đãi, thông thoáng, để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành Thương mại Vĩnh Phúc. Trên cơ sở Luật Đầu tư, tỉnh cần có những chính sách ưu đãi khác để thu hút các tập đoàn, công ty phân phối hàng đầu thế giới từ Đức, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản... vào đầu tư kinh doanh các loại hình bán buôn, bán lẻ quy mô lớn và hiện đại theo lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ phân phối của nước ta.

Ba là, đẩy mạnh giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại, thông qua việc thu hút các nhà quản trị kinh doanh trong và ngoài nước vào ngành thương mại; công khai mời gọi, chiêu mộ Việt kiều - là những doanh nhân hiểu biết về thị trường của các nước phát triển cùng làm việc, cộng tác, hoặc tư vấn cho các doanh nghiệp thương mại của Vĩnh Phúc. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong ngành thương mại Vĩnh Phúc.

Bốn là, đổi mới phương thức và tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với thương mại trên địa bàn tỉnh.

Năm là, đẩy mạnh quá trình liên kết giữa thị trường Vĩnh Phúc với các thị trường trong và ngoài nước.

BT. Nguyễn Văn Công

Các tin đã đưa ngày: