Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019

07/06/2018

Để triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là các Chương trình), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa gửi công văn số 1645/BKHCN-HTQT ngày 31/05/2018 "Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019" cho các Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Bộ KH&CN thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc các Chương trình như sau:

Căn cứ vào nhu cầu, năng lực thực tế và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN), Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và các cơ quan nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành và địa phương) hướng dẫn và xử lý tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc và tự đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thực hiện trong khuôn khổ các Chương trình, gửi danh mục đề xuất đặt hàng về Bộ KH&CN.

I. Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ gồm:

1. Công văn kèm theo Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ của Bộ, ngành và địa phương, trong đó cần nêu rõ tính cấp thiết của từng nhiệm vụ, nhiệm vụ có văn bản hợp tác nghiên cứu đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc ký với đối tác nước ngoài thuộc lĩnh vực được ưu tiên khuyến khích hợp tác phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của Bộ, ngành và địa phương;

2. Bản sao văn bản hợp tác nghiên cứu của Bộ, ngành và địa phương ký với đối tác nước ngoài (nếu có), bản sao văn bản hợp tác nghiên cứu ký với đối tác nước ngoài của cơ quan, tổ chức có đề xuất nhiệm vụ trong Danh mục nêu tại Mục 1 công văn này;

3. Đề cương đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, trong đó cần chỉ rõ lĩnh vực hợp tác phù hợp với lĩnh vực ưu tiên tại văn bản thỏa thuận đã ký với nước ngoài nêu tại Mục 2 Công văn này và nguồn kinh phí từ phía đối tác nước ngoài (dự kiến);

4. Các nhiệm vụ có thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ tháng 01/2019 được ưu tiên xét duyệt, phù hợp với thời gian của Chương trình.

II. Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài gồm:

1. Công văn kèm theo Danh mục đề xuất đặt hàng tìm kiếm và chuyển giao công nghệ của tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ tính cấp thiết và lĩnh vực công nghệ khuyến khích ưu tiên cần tìm kiếm chuyển giao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của của Bộ, ngành và địa phương đối với từng đề xuất nhiệm vụ;

2. Đề cương đề xuất đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm theo Biểu PĐX-TKCG tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN;

3. Các nhiệm vụ có thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ tháng 01/2019 được ưu tiên xét duyệt, phù hợp với thời gian của Chương trình.

Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN tiến hành xác định nhiệm vụ đặt hàng thuộc các Chương trình theo quy định, đồng thời trong quá trình xác định nhiệm vụ đặt hàng, Bộ KH&CN ưu tiên xem xét đối với các đề xuất nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực KH&CN mà Bộ KH&CN đã ký kết văn bản hợp tác song phương và đa phương với các đối tác nước ngoài. Danh mục cụ thể các lĩnh vực KH&CN, các đối tác mà Bộ KH&CN đã ký kết hợp tác song phương và đa phương được gửi kèm tại Công văn này.

Trên cơ sở hướng dẫn tại công văn số 1645/BKHCN-HTQT, các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ, xử lý tổng hợp và gửi hồ sơ đề xuất đặt hàng về Bộ KH&CN theo địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 15/6/2018.

Tệp đính kèm:

Công văn số:1645/BKHCN-HTQT

Danh mục lĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác song phương và đa phương.

 

 BBT Cổng TTĐT

Các tin đã đưa ngày: