Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN

07/12/2017

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tin bộ, ngành, lãnh đạo các Sở KH&CN, các đầu mối thực hiện chức năng thông tin KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thông tin KH&CN thuộc tổng cục, cục, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN. Đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Phúc tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, Bộ KH&CN luôn quan tâm phát triển công tác thông tin, thống kê KH&CN, quản lý thông tin về nhiệm vụ KH&CN sao cho có hiệu quả cao nhất, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu thông tin về nghiên cứu và phát triển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua việc công khai và minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hội nghị toàn quốc về thông tin, thống kê KH&CN được tổ chức năm nay nhằm đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN từ năm 2015 đến nay, và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận xung quanh các vấn đề như: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong quân đội; Xây dựng và phát triển mạng lưới KH&CN tại Hải Phòng; Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long;…Đa số các ý kiến cho rằng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN có vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần đổi mới sáng tạo quy trình, nội dung nhiệm vụ nghiên cứu; các số liệu thông tin, thống kê KH&CN được thu thập là nền tảng quan trọng tiến hành công tác đánh giá hoạt động KH&CN, giúp các bộ, ngành hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN.

Trong thời gian tới, công tác thông tin, thống kê KH&CN sẽ tiếp tục tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thư viện, và thống kê KH&CN; đầu tư hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất cho tổ chức thông tin, thống kê KH&CN; phát triển tiềm lực thông tin KH&CN; tham gia tích cực các hợp phần được phân công và phân cấp trong việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; nâng cao công tác xử lý thông tin phục vụ thông tin, đặc biệt trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, đầy đủ và kịp thời các thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân; tăng cường hoạt đông thông tin giao dịch công nghệ, kết nối cung cầu, phổ biến thông tin công nghệ, tư vấn thông tin công nghệ.

Khánh Hà

Các tin đã đưa ngày: