Doanh nghiệp khoa học công nghệ Vĩnh Phúc

11/10/2017

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp; Có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt tỷ lệ theo quy định.

Việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ là bước đi quan trọng nhằm triển khai ứng dụng các kết quả  nghiên cứu khoa học và phát triển  công nghệ  vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa từ kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo hành lang pháp lý cho phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ .

Đặc biệt trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ  Quốc gia giai đoạn 2011-2020 đã xác định mục tiêu “Hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2015 và 5.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2020” và  trong Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã nêu rõ: Nhà nước có cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ  nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ  vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong Chiến lựợc phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia giai đoạn 2011-2020, cũng đề ra 06 nội dung phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ gồm: Khảo sát, phân loại các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có tiềm lực hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong việc hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về việc thành lập, quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ  công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ  của nước ta còn quá ít so với tiềm năng phát triển. Cũng như tình trạng chung của cả nước, việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  trong thời gian qua  còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng; chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ của tỉnh; tính đến nay cả tỉnh có hơn 7000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp nhưng chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nhằm mục tiêu phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ  góp phần đẩy mạnh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển Kinh tế-xã hội đất nước và của tỉnh, trong thời gian tới  cần  triển khai đồng bộ một số  nhóm giải pháp sau:

Tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các cán bộ quản lý khoa học và công nghệ.

Triển khai đồng bộ và thống nhất các quy trình, quy định về thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ  theo Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiềm năng đóng trên địa bàn tỉnh.

 Tuyên truyền, phổ biến chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp.

Phối hợp và hỗ trợ các trung tâm và các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ  đóng trên địa bàn tỉnh, để ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả về mặt “số lượng” và “chất lượng”, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển mặt “chất lượng” để làm cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ  thực sự trở thành nền tảng và động lực cho phát triển sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Bên cạnh việc chú trọng phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo lĩnh vực riêng lẻ, cần có sự phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo mô hình phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ, liên kết ngành và phát huy lợi thế cạnh tranh của vùng miền, địa phương.

Tỉnh có cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động khoa học và  công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nhiệm vụ và giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh cần thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ; tạo được sự đồng thuận và tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị liên quan.

Tạ Văn Sinh - Trưởng phòng QLKHCN cơ sở

Các tin đã đưa ngày: