Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ ở địa phương một cách hợp lý là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

11/10/2017

Cơ cấu tổ chức có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức. Nó vừa là hình thức phân công lao động trong tổ chức, vừa phản ánh tính chất nhiệm vụ chức năng của tổ chức, đồng thời nó có tác động trở lại đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển tổ chức.

Cơ cấu tổ chức luôn đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu: Tính tối ưu (cơ cấu tổ chức mang tính năng động cao, luôn đi sát và phục vụ việc thực hiện chức năng của tổ chức); Tính linh hoạt (cơ cấu tổ chức phải có khả năng thích ứng nhanh, linh hoạt với bất kì tình huống nào xảy ra trong tổ chức cũng như ngoài môi trường).

Trong từng giai đoạn phát triển của xã hội, do yêu cầu về công tác quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước lại được sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, điều quan trọng và khó khăn nhất là phải quán triệt các yêu cầu trên vào những điều kiện, tình huống cụ thể. Nói cách khác, là cần tính đến những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của việc hình thành, phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Có thể xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức như sau: Tính chất và đặc điểm hoạt động của tổ chức; Trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân lực quản lý; yêu cầu công tác quản lý nhà nước...

Trong giai đoạn 2010-2015, do yêu cầu của công tác quản lý khoa học và công nghệ cũng như đòi hỏi của thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh quy định tổ chức bộ máy của sở gồm 8 phòng và 4 đơn vị trực thuộc (trong đó có 01 Chi cục và 03 Trung tâm). Ban đầu các phòng, đơn vị hoạt động tương đối nhịp nhàng, ăn khớp và hiệu quả. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức bộ máy này đã ngày càng bộc lộ những điểm không phù hợp, khả năng thích ứng không cao, công kềnh..

Triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2016-2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Sở theo hướng tinh gọn hơn. Cụ thể: Giải thể Phòng Pháp chế, chuyển chức năng nhiệm vụ của Phòng Pháp chế về Văn phòng Sở; Tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật và Tiết kiệm năng lượng trực thuộc Sở thành Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn chuẩn Đo lường Chất lượng. Qua đó, đã giảm được 02 đầu mối, đồng thời tạo điều kiện tăng cường hỗ trợ tốt hơn giữa các phòng, ban đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát một cách tổng thể, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Sắp xếp bộ máy bên trong của từng đơn vị đảm bảo không vượt quá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm phát huy năng lực, sở trường của mỗi CBCCVC; Kiên quyết xử lý những cán bộ yếu về năng lực chuyên môn, gây phiền hà, cản trở doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến trình cải cách, đổi mới nâng cao năng lực, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển.

Sắp xếp tổ chức bộ máy và con người trong tổ chức là một việc làm khó khăn và nhạy cảm cần có sự tính toán khoa học, khách quan; Cần sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của tất cả CBCCVC trong sở. Có như vậy, mới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN và thúc đẩy hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Trần Nguyên Lý - Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Các tin đã đưa ngày: