Một số kết quả trong hoạt động sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

14/06/2017

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục, chính trị, văn hóa, xã hội ổn định nên việc chỉ đạo thực hiện chính sách thi đua - khen thưởng cũng được quan tâm thường xuyên.

Để đáp ứng các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và đáp ứng với tình hình mới, ngày 05/12/2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số: 58/2014/QĐ-UBND Quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Với quy định này, để đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được khen thưởng từ danh hiệu "chiến sỹ thi đua cơ sở" trở lên là tác giả phải có sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận.

Hiện nay, việc xem xét, công nhận sáng kiến cho các tác giả đã được các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm, thực hiện thông qua các quy định hiện hành như: Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số: 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/08/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến và quy định tại Điều 34; Quyết định số: 58/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnhVĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 17/02/2017, Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh đã có kế hoạch số: 04/KH-HĐSK gửi các Sở, ban, ngành và các UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác đăng ký và xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017. Theo đó, năm 2017 sẽ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh chia làm hai đợt. Đợt một từ ngày 01/3 đến ngày 15/3, tiếp nhận hồ sơ công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đợt hai từ ngày 01/9 đến ngày 15/9 tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Qua tổng hợp, Cơ quan thường trực Hội đồng đã nhận được 208 hồ sơ sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh đợt 1/năm 2017, 100% sáng kiến trên đều do ngành Giáo dục và Đào tạo đề nghị công nhận. Kết quả, Hội đồng đã tổ chức xem xét, công nhận cấp tỉnh đợt 1 cho 208 sáng kiến, chiếm 100% tổng số sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh đợt 1/năm 2017. Trong đó, có 02 sáng kiến xếp loại khá 114 sáng kiến xếp loại trung bình.

Qua thời gian tổ chức thực hiện đánh giá, xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến nay hoạt động này đang bộc lộ nhiều bất cập. Đa số giáo viên không hào hứng với việc làm sáng kiến bởi nhiều lý do. Một số đơn vị, cá nhân chưa quan tâm đúng mực, chưa hiểu đúng, hiểu rõ thế nào là sáng kiến và thủ tục xét, công nhận sáng kiến; cá biệt có trường hợp sao chép sáng kiến hoặc nội dung trùng nhau. Thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là việc cần làm, vì sau khi công nhận sáng kiến sẽ được áp đang rộng rãi giúp nâng cao chất lượng dạy và học.

Tuy nhiên, ngành Gáo dục và Đào tạo cần có phương pháp đổi mới cách công nhận, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và có chế độ khuyến khích, động viên xứng đáng cho những người có SKKN chất lượng để người viết có động lực viết SKKN có chất lượng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Khuyến khích những người có đam mê nghiên cứu, sáng tạo những sáng kiến có chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn của địa phương .

Từ thực tế nêu trên, để nâng cao chất lượng xét công nhận sáng kiến các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời phát huy khả năng  sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, các cấp, các ngành cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất là, đẩy mạnh công tác, phổ biến tuyên truyền để mọi người hiểu đúng, hiểu rõ thế nào là sáng kiến, điều kiện công nhận, nguyên tắc xét, trình tự thủ tục công nhận sáng kiến. Thông qua Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để phổ biến, tuyên truyền nhằm khuyến khích tính tích cực sáng tạo của mỗi cá nhân tham gia vào công tác xây dựng tạo ra sáng kiến mới. Đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, tiết kiệm năng lượng, môi trường và nông nghiệp.

Thứ hai là, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng sáng kiến các cấp trong việc thẩm định, xác minh, đánh giá các sáng kiến một cách khách quan, công tâm và chính xác; tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng xét công nhận sáng kiến theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

Thứ ba là, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện, khuyến khích các cá nhân tích cực lao động sáng tạo, tạo ra nhiều sáng kiến mới; đồng thời xét công nhận, khen thưởng động viên kịp thời; giới thiệu các gương điển hình xuất sắc trong nghiên cứu, tạo ra các sáng kiến mang lại lợi ích kinh tế, xã hội để khích lệ bạn bè, đồng nghiệp làm theo.

 Thứ tư là, các cá nhân cần đảm bảo tính trung thực và nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về xét công nhận sáng kiến: quyền tác giả sáng kiến, điều kiện công nhận và thời gian nộp hồ sơ đề nghị công nhận.

  Thứ năm là, cơ quan thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh về xét công nhận sáng kiến để nâng cao chất lượng công nhận sáng kiến ngay từ cấp cơ sở.

Nhìn chung, để hoạt động sáng kiến phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng cần các cấp, các ngành phải có cách nhìn nhận và đánh giá mới về hoạt động sáng kiến, cùng chung tay thay đổi tư duy và phương pháp góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Hoàng Nhung - Phòng QLCN

Các tin đã đưa ngày: