Hăng hái thi đua thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu có, phồn vinh

10/06/2019

Kính thưa các đồng chí thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh;

Thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong những năm qua; tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Hôm nay, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập tỉnh và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc; các vị đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Từ khi thành lập ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giành thắng lợi vẻ vang.

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua tình trạng một nước nghèo, kém phát triển; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế khá; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội. Thực hiện nhất quán và thành công đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; nâng cao vị thế của đất nước. Hiện nay, Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Kính thưa các đại biểu, các vị khách quý!

Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 12/2/1950, trên cơ sở hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Phúc Yên. Tháng 2/1968, tỉnh Vĩnh Phúc hợp nhất với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú. Ngày 1/1/1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập.

Ngay sau khi được thành lập (1950), trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Vĩnh Phúc lúc này vừa có vùng tự do, vừa có vùng địch tạm chiếm. Nhân dân toàn tỉnh đã bền bỉ xây dựng nhiều làng kháng chiến, cùng bộ đội tổ chức đánh địch với nhiều trận thắng oanh liệt, góp sức cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử chấn động địa cầu năm 1954.

Tiếp nối truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông, trong suốt những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Vĩnh Phúc vừa đẩy mạnh sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch, vừa chung vai gắng sức với miền Nam ruột thịt đấu tranh chống Mỹ. Cũng trong thời kỳ này, trong phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc được biết đến với những bước đột phá quan trọng trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Mô hình “khoán hộ” cho nông dân do đồng chí Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy khởi xướng cùng thực tiễn sản xuất tại địa phương đã đóng góp những kinh nghiệm có giá trị đối với sự nghiệp đổi mới cơ chế kinh tế của toàn quốc, để từ đó, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới trong sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, sau 22 năm tái lập, cùng với các phong trào thi đua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, qua các nhiệm kỳ sự đoàn kết một lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; trong lãnh đạo, chỉ đạo đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của Vĩnh Phúc, đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm duy trì ở mức cao. Quy mô nền kinh tế ngày càng tăng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị, trật tự xã hội ổn định. Vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định chủ trương công nghiệp hóa-hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, được tỉnh Vĩnh Phúc vận dụng sáng tạo, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn đặt ra.

Kính thưa các đại biểu, các vị khách quý!

Để tiếp tục phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được trong những năm qua, hôm nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động thi đua Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 70 năm Ngày thành lập tỉnh (1950-2020) và hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động; hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời cổ vũ, động viên toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm tỉnh năm 1963: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi long trọng phát động phong trào thi đua như sau:

Mục tiêu thi đua là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tạo bước bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.

Trong đó, tập trung vào những nội dung chính như sau:

Một là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Xây dựng Đảng là then chốt, tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, tạo sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc cán bộ, đảng viên và nhân dân có ý chí, nghị lực vươn lên, cần cù, sáng tạo hơn nữa và có những hành động cách mạng cụ thể để xây dựng các chi, Đảng bộ ngày càng vững mạnh. Thường xuyên quan tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nghiêm túc thực hiện quy chế nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Trong đó, tập trung quy định hệ thống chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp với tổ chức Đảng và với nhân dân.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 và Nghị quyết 26 của Hội nghị BCH TW lần thứ 6, 7 khóa XII. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở cụ thể hóa Quy định 08-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương, chỉ đạo triển khai quy định về nêu gương ở các cấp, các ngành, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, dấy lên phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp, các ngành tổ chức thi đua, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các Chương trình hành động, kế hoạch, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã đề ra. Cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển; quản lý có hiệu quả về nợ công. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải ngân nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư.

Thi đua, tổ chức, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 57/CTrHĐ-UBND ngày 18/1/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; thi đua xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu đô thị văn minh, hiện đại.

Bốn là, thi đua trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cấp, các ngành triển khai, thực hiện công bố, công khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng như: Quản lý hành chính công, tài chính ngân sách, đất đai, xây dựng; quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ các cấp...; xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn định mức trong các lĩnh vực theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là ở các địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt” theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 208-CV/BCDTW ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước hàng năm.

Các cấp, các ngành quyết liệt cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là một khâu đột phá, công khai thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; có kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, xử lý nhanh và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Năm là, thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng’, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để bị động, bất ngờ, nhất là an ninh nông thôn, an ninh trong các khu công nghiệp.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh. Ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, quản lý chặt chẽ đối với dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê.

Sáu là, các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế, tranh thủ những thời cơ, thuận lợi, bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nắm bắt cơ hội để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực kinh tế; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn việc thực hiện chức trách nhiệm vụ với thực hành tiết kiệm, đổi mới, cải tiến, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.

Bảy là, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Hưởng ứng mạnh mẽ rộng khắp phong trào này cũng như thông điệp của Chính phủ về kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả và bứt phá, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương cần thi đua và làm tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị mình. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Hai là, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại. Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; công sở văn minh, khoa học. Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại trụ sở.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Một là, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Hai là, thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là không ngừng thi đua học tập nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp hiện đại đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.

Ba là, thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân. Hợp tác chặt chẽ và tương trợ với đồng nghiệp; cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới; cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

Bốn là, thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 11-CT/TƯ ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở.

Để phong trào thi đua có ý nghĩa, thiết thực và đạt kết quả cao, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo thật tốt những nội dung của đợt thi đua, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua sau lễ phát động này, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 70 năm Ngày thành lập tỉnh. Trên cơ sở đó yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức thực hiện ngay tại cơ quan, đơn vị mình. Mỗi sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và các doanh nghiệp cần lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua cụ thể. Thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!

Để đạt được các mục tiêu trên, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và thành quả quan trọng đã đạt được, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết, nhất trí chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh đạt được thành tích cao nhất, tốt nhất.

Với những thành tích đạt được trong suốt 70 năm qua, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh.

Một lần nữa, chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc phong trào thi đua của chúng ta giành nhiều thắng lợi mới.

Xin cảm ơn!

N.V.T

Theo: http://baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: