Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh - động lực để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

05/04/2019

Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào những năm 20 của thế kỷ này, thời gian qua, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích 669,23ha. Để đạt được mục tiêu này, giữa năm 2010, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12 về hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015. Thực hiện Nghị quyết này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28 quy định về hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, lập danh sách các cụm xử lý chuyển đổi. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà xưởng tại cụm công nghiệp Yên Đồng, Yên Lạc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời điểm đầu thực hiện Nghị quyết số 12, Vĩnh Phúc đã thu hút được các doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Tuy nhiên, từ đầu năm 2011 đến năm 2014, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường bất động sản đóng băng nên tỉnh khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp vì các doanh nghiệp chưa tìm thấy cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này. Cùng với đó, doanh nghiệp đang đầu tư gặp khó khăn về vốn nên thực hiện dự án chậm, có cụm chưa triển khai thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các cụm công nghiệp An Tường, Vĩnh Sơn và Thanh Lãng. Một số địa phương chưa thực sự thấy tầm quan trọng của cụm công nghiệp và việc quản lý mô hình cụm công nghiệp theo Quyết định số 105 của Thủ tướng Chính phủ còn khó khăn. Do đó, sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 12, Vĩnh Phúc không đạt các mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2010-2015, toàn tỉnh chỉ có 4 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết; 1 cụm được hưởng hỗ trợ theo quy định, các cụm khác chưa thực hiện các nội dung theo quy định nên chưa được hỗ trợ.

Hết năm 2014, toàn tỉnh có 16 cụm công nghiệp được hình thành, với tổng diện tích 343,49ha, tổng vốn đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng hơn 1.986 tỷ đồng. Đến năm 2015, tỉnh có 7 cụm công nghiệp đi vào hoạt động: Tề Lỗ, Hương Canh, Lý Nhân, Hợp Thịnh, Đồng Sóc, Tân Tiến và cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc thu hút 457 dự án đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có 319 dự án đang hoạt động.

Khắc phục các bất cập trên và để đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, góp phần phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, ngày 18/12/2018, NĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Với mục tiêu chung được đặt ra là kiện toàn, sáp nhập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp huyện; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng 17 cụm công nghiệp còn dở dang và đã được hình thành; thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng 5/17 cụm công nghiệp còn lại theo quy hoạch; 100% các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư vào cụm công nghiệp để đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 3.855,4 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2019-2021 là 2.123 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng Phòng quản lý công nghiệp, Sở Công thương cho biết: Đến nay, Vĩnh Phúc đã hình hành 17 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 383,49ha, trong đó có 11 cụm đi vào hoạt động, diện tích 265,36ha, thu hút 539 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 7,6 nghìn lao động. Đặc biệt, trong số 17 cụm công nghiệp được hình thành, có 8 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, 2 cụm do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp làm chủ đầu tư, 2 cụm do Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển cụm công nghiệp và 5 cụm do các đơn vị khác làm chủ đầu tư. Các cụm được giải phóng mặt bằng đã cơ bản triển khai đầu tư hạ tầng và cho thuê đất.

Cũng theo ông Nam, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 50 với các mức hỗ trợ cụ thể đối với đơn vị kinh doanh hạ tầng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết nhằm khuyết khích các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, đảm bảo yêu cầu về môi trường bền vững. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất trong cụm về giá thuê mặt bằng sẽ tạo điều kiện để Vĩnh Phúc phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nhất là đưa dần các cơ sở sản xuất ở các khu dân cư, trong các làng nghề vào khu vực sản xuất tập trung có đầu tư hạ tầng đồng bộ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu dân cư, sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh nông thôn mới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Công thương đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để chính sách thực sự phát huy được hiệu quả, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại theo đúng lộ trình.

Theo: Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: