Nhìn thẳng vào những khuyết điểm để khắc phục

17/10/2018

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Sông Lô đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Việc kiểm tra hồ sơ đảng viên, nắm bắt tư tưởng đảng viên được cấp ủy xã Tứ Yên (Sông Lô) thường xuyên thực hiện. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ huyện Sông Lô hiện có hơn 5.800 đảng viên, sinh hoạt ở 45 chi, Đảng bộ trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, các cấp ủy Đảng huyện Sông Lô đã tích cực vào cuộc, lãnh đạo hiệu quả, cụ thể hoá từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được đảng viên nghiên cứu, tự soi, tự sửa, tự phòng chống; đồng thời, khắc phụcbằng những hành động, việc làm cụ thể, sát với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tại các buổi sinh hoạt Đảng, đảng viên tham gia đầy đủ hơn và tích cực đóng góp ý kiến về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được nâng lên, góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân được cán bộ, đảng viên bàn bạc kỹ lưỡng, đưa ra các biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, được nhân dân đồng thuận cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tự giác trong học tập nghị quyết và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa cao; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cólúc, có nơi, có mặt chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Đồng chí Trần Văn Tuyên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sông Lô cho biết: “Trên cơ sở phân tích, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những tồn tại, hạn chế được Huyện ủy Sông Lô xác định gồm: lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, còn lúng túng trong giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở; chỉ đạo cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; cá biệt có trường hợp cán bộ, công chức suy thoái về đạo đức, lối sống, không chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; chất lượng, hiệu quả công việc thấp. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý đất đai trên địa bàn chưa hiệu quả...

Để chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Huyện ủy Sông Lô đề ra một số giải pháp trọng tâm, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên; sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân. Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên...

Việc thẳng thắn chỉ rõ tồn tại, hạn chế và quyết liệt khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở huyện Sông Lô đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng. Các cán bộ, đảng viên, công chức tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, thói quen xấu; từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo: Thu Nhàn (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: