Thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy

27/07/2018

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, BTV Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Đề án 01 của Tỉnh ủy; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Tam Dương luôn tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Lượng

BTV Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn gắn việc thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” với thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết của trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Nhằm thực hiện tốt các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Huyện ủy Tam Dương đã tiến hành rà soát, kiểm tra các đầu mối đã được sáp nhập theo tinh thần đề án để kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tập trung chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, chính quyền của huyện, các xã, thị trấn.

Trong năm 2018, đã thu gọn được 1đầu mối cấp huyện (chuyển Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm y tế huyện); tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế dần đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Theo tinh thần Đề án 01 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Trung ương, đến nay, huyện đã giảm được 4 đầu mối cơ quan, đơn vị sự nghiệp; giảm 24 biên chế. Đối với cấp xã, thị trấn, đã thực hiện giảm 185 người hoạt động không chuyên trách; ở thôn, tổ dân phố, đã thực hiện giảm 880 người hoạt động không chuyên trách. 100% Đảng bộ xã, thị trấn đã thực hiện xong việc giải thể chi bộ cơ quan; 12/13 Đảng bộ xã, thị trấn thực hiện xong việc giải thể chi bộ quân sự.

Theo lộ trình của đề án, huyện Tam Dương tiếp tục giảm số người hoạt động không chuyên trách mỗi xã không quá 3 người; mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước... Thực hiện cơ chế chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập có thu sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, năm 2018, Ban Quản lý dự án và Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã tiến hành tự chủ về tài chính, trả lương cho cán bộ không dùng ngân sách nhà nước. Huyện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện.

Về tổ chức bộ máy, huyện đang thực hiện nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ và thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Tiến hành làm thí điểm việc sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập các thôn không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước tại xã Hoàng Lâu. Thực hiện giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND. Đồng thời,đến hết năm 2018, huyện quyết tâm hoàn thành Đề án sáp nhập trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn…

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Trung ương đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, huyện Tam Dương vẫn gặp không ít khó khăn. Đó là việc bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với các trưởng, phó các cơ quan, đơn vị khi sáp nhập phải chuyển đổi vị trí và các đối tượng tinh giảm; công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển còn có những hạn chế, chưa có quy định cụ thể.

Những cán bộ trẻ còn tâm lý e ngại, băn khoăn khi luân chuyển về cơ sở. Việc bố trí, sắp xếp đối với các đối tượng là bí thư chi bộ và người hoạt động không chuyên trách khi sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện còn khó khăn vì chưa có hướng dẫn cụ thể...

Để khắc phục những khó khăn khi triển khai đề án, Huyện ủy Tam Dương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, nhất là việc thực hiện các đề án và chương trình hành động của Tỉnh ủy; có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng tinh giản, luân chuyển theo đề án; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng.

Theo: Hoàng Nga (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: