Quyết định số 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

10/03/2021

Quyết định số 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Các tin đã đưa ngày: