Thông báo v/v dừng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ năm 2020

09/09/2020

Các tin đã đưa ngày: