Kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc (1997 – 2003)

15/05/2013

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 4 tháng 3 năm 1998, Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Đề án số 2097/ĐA-UB ngày 19 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và môi trường (KHCN&MT) đến năm 2010, hoạt động khoa học công nghệ và môi trường đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Trong những năm qua, đi đôi với việc củng cố tăng cường tiềm lực khoa học và hệ thống quản lý khoa học công nghệ (KHCN) các hoạt động  nghiên cứu khoa học công nghệ - triển khai các kỹ thuật tiến bộ (KTTB) đã được  đẩy mạnh.

Để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thông tin kết quả ứng dụng và mở rộng các đề tài, dự án tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc xuất bản “Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (1997 – 2003)”. Các báo cáo kết quả đề tài, dự án đưa vào kỷ yếu chia ra làm 4 lĩnh vực:

Khoa học công nghệ đối với các ngành kinh tế, kỹ thuật

Khoa học xã hội và nhân văn

Khoa học công nghệ đối với khối nội chính

Lĩnh vực điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường

Các tin đã đưa ngày: