Kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc 2004 - 2006

17/05/2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIII; Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và Đề án số 2097/ĐA-UB ngày 19 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và môi trường đến năm 2010. Trong những năm qua (2004-2006) đi đôi với việc củng cố tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ đã được đẩy mạnh. Nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có tính khả thi cao đã được ứng dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Để kịp thời cung cấp thông tin khoa học đến các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, cùng bạn đọc. Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc biên tập và xuất bản cuốn Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (2004-2006). Nhân dịp này Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc chân thành cảm ơn tới Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Vụ, Viện, Trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học ở Trung ương và Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, động viên và hợp tác nghiên cứu, tạo điều kiện để hoạt động khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc không ngừng phát triển.
 
Các tin đã đưa ngày: