Kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

16/11/2021

1. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (01/ĐTKHVP/2020-2021)

2. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc (02/ĐTKHVP/2020-2021)

3. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (04/ĐTKHVP 2020-2021)

4. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay (06/ĐTKHVP 2020 - 2021)

5. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (08/ĐTKHVP 2020-2021)

6. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện đo tại các cửa hàng kính thuốc và các cơ sở khám mắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (09/ĐTKHVP 2020-2021)

7. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (10/ĐTKHVP 2020-2021)

8. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (11/ĐTKHVP 2020 - 2021)

9. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nhằm phát huy nguồn lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (12/ĐTKHVP 2020-2021)

10. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ công chức tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay (13/ĐTKHVP-2020-2021)

11. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật dao động xung ký để thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (17/ĐTKHVP 2020 - 2021)

12. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng toàn diện để đánh giá phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (28/ĐTKHVP 2020-2021)

Các tin đã đưa ngày: