Chi tiết album ảnh

Tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh năm 2018 các đề tài thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục