Chi tiết album ảnh

Vận hành máy sắc ký lỏng khối phổ tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc