Chi tiết album ảnh

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL kiểm định công tơ điện cho Hợp tác xã dịch vụ điện