Chi tiết album ảnh

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị tại huyện Vĩnh Tường