Chi tiết album ảnh

Kiểm tra tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ tại huyện Sông Lô