Chi tiết album ảnh

Trao Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận Vì sự nghiệp sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2013