Chi tiết album ảnh

Hội thảo khoa học các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ V