Chi tiết album ảnh

Hội nghị tham quan mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vụ Xuân năm 2021