Chi tiết album ảnh

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tại Vườn quốc gia Tam Đảo năm 2020