Chi tiết album ảnh

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN năm 2020 trên địa bàn tỉnh