Chi tiết album ảnh

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động sáng kiến góp phần phát triển KT - XH của tỉnh