Chi tiết album ảnh

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ do Viện nghiên cứu phát triển vùng thực hiện