Lãnh đạo sở

01/10/2020

1. Đồng chí PHẠM QUANG NGUYÊN, Giám đốc Sở

Giám đốc Sở

ThS. Phạm Quang Nguyên

Phone : 02113.862987

Email: nguyenpq@vinhphuc.gov.vn

- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của SởKhoa học và Công nghệ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND,Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; tổ chức bộ máy,công tác cán bộ; biên chế, đào tạo công chức, viên chức; thi đua khen thưởng, kỷ luật; thanh tra; tài chính; đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các đơn vị:Thanh tra Sở, các phòng: Quản lý Khoa học, Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

- Phó chủ tịch các hội đồng: Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; hội đồng Quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Hội đồng sáng kiến tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

2. Đồng chí NGUYỄN CÔNG QUANG, Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

ThS. Nguyễn Công Quang

Phone : 0211.2211.629       

Email: quangnc@vinhphuc.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: hành chính quản trị; quản lý và thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ; quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001 đối với các cơ quan hành chính; công tác quản lý nhà nước đối với các hội và Liên hiệp hội.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (bao gồm cả Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt độngKHCN các huyện, thành phố và các cơ sở nghiên cứu thuộc các huyện, thành phố: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí NGUYỄN CÔNG VÕ, Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

ThS. Nguyễn Công Võ

Phone : 02113.500459

Email: nguyencongvo70@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sáng kiến; hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở; công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; bản tin thông tin KHCN và trang thông tin điện tử của Sở; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác pháp chế; công tác ngoại vụ, an ninh trật tự và quân sự quốc phòng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Phòng Quản lý Chuyên ngành, Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học.

- Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh.

- Là người phát ngôn của sở và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KHCN các Sở, ngành, các huyện, thành phố và các cơ sở nghiên cứu thuộc các huyện, thành phố: Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Phúc Yên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

Các tin đã đưa ngày: