Lãnh đạo sở

13/11/2013

1. Đồng chí PHẠM QUANG NGUYÊN, Phó Giám đốc phụ trách Sở

Phó Giám đốc phụ trách Sở

ThS. Phạm Quang Nguyên

Phone : 02113.862987

Email: nguyenpq@vinhphuc.gov.vn

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Tổ chức cán bộ; công tác Thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác Thanh tra, kiểm tra; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ;

+ Công tác quản lý tài chính, tài sản cơ quan; đầu tư cơ sở vật chất; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ;

+ Công tác Quản lý và thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, quản lý an toàn bức xạ hạt nhân;

+ Hợp tác quốc tế và hợp tác khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh;

+ Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh;

- Chủ tài khoản của Sở.

2. Đồng chí NGUYỄN CÔNG QUANG, Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

ThS. Nguyễn Công Quang

Phone : 0211.2211.629       

Email: quangnc@vinhphuc.gov.vn

- Thay mặt Phó Giám đốc phụ trách Sở trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động KH&CN các huyện và cơ sở thuộc huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 

 

 

 

 

3. Đồng chí BÙI HỮU HƯNG, Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

ThS. Bùi Hữu Hưng

Phone: 02113.862987                  

Email: hungbh@vinhphuc.gov.vn

- Giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thông tin khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, các website khoa học và công nghệ; công tác cải cách hành chính, pháp chế của Sở; Trưởng ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO ( ISO điện tử) của Sở; Phụ trách công tác dân quân, tự vệ, công tác phòng chống khủng bố.

- Thay mặt Phó Giám đốc phụ trách Sở điều hành công việc chung của Sở khi Phó Giám đốc phụ trách Sở đi vắng;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của Sở Khoa học và công nghệ theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học; Phòng Quản lý Khoa học; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (bao gồm cả Trung tâm Kỹ thuật TĐC).

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động KHCN các huyện và cơ sở thuộc huyện: Tam Dương, Sông Lô; Tam Đảo.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

4. Đồng chí NGUYỄN KIM TUẤN, Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

ThS. Nguyễn Kim Tuấn

Phone: 02113.616.086

Email: tuannk@vinhphuc.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Hoạt động khoa học công nghệ cơ sở; cấp phép hoạt động cho các tổ chức KH&CN; Sở hữu trí tuệ; Ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hoạt động liên quan đến sáng kiến, đổi mới sáng tạo.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở; Phòng Quản lý chuyên ngành; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN; Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động KH&CN các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch; thành phố Phúc Yên;

-  Được uỷ quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

Các tin đã đưa ngày: