Cung cấp, lắp đặt mạng LAN nội bộ tại các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020 ( cấu phần 2)

18/12/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191239998   -   00 Thời điểm đăng tải  16/12/2019 07:09
 Số hiệu KHLCNT 20191013001
 Tên KHLCNT Ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020 ( cấu phần 2)
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z049238 - Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Cung cấp, lắp đặt mạng LAN nội bộ
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020 ( cấu phần 2)
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn dành cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/12/2019 - 07:09 Đến ngày  23/12/2019 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 23/12/2019 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 702.116.000 VND (Bảy trăm lẻ hai triệu một trăm mười sáu nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
E-HSMT_LAN.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

Các tin đã đưa ngày: