Diệt, phòng chống mối tại các đơn vị thuộc KBNN Vĩnh Phúc

05/11/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191106139   -   00 Thời điểm đăng tải  04/11/2019 15:01
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Diệt, phòng chống mối tại các đơn vị thuộc KBNN Vĩnh Phúc
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Diệt, phòng chống mối tại các đơn vị thuộc KBNN Vĩnh Phúc
 Nguồn vốn Nguồn kinh phí chi thường xuyên
 Bên mời thầu Z018701 - Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20191102276
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 08/11/2019 - 07:30 Đến ngày  15/11/2019 - 07:30
 Địa điểm Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc
 Giá bán 500.000 VND
 Thời điểm mở thầu 15/11/2019 - 08:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 40 Ngày

 

Các tin đã đưa ngày: