Thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng CNTT qua nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP)

05/09/2019

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190906079   -   00 Thời điểm đăng tải  04/09/2019 17:01
 Số hiệu KHLCNT 20190810306
 Tên KHLCNT Thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng CNTT qua nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP)
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z042236 - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC
 Tên gói thầu Thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng CNTT qua nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP)
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng CNTT qua nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP)
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 (tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019-tỉnh Vĩnh Phúc) và các nguồn hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/09/2019 - 17:01 Đến ngày  16/09/2019 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 16/09/2019 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 442.511.000 VND (Bốn trăm bốn mươi hai triệu năm trăm mười một nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
2e-hsmt-thidiemketnoi.docx

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: