Văn bản số 9639/UBND-VX3 ngày 05/12/2018: V/v thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước không phải lập dự án

21/12/2018

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: