Tờ trình số 79 /TTr-SKHCN: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng Vĩnh Phúc

18/09/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: