Thông báo số 168/TB-SKHCN Về việc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Lò đốt rác thải y tế, thuộc đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

17/07/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: