Thông báo số 136/TB-SKHCN: Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống máy tách ép rắn - lỏng năm 2017, thuộc đề tài: Ứng dụng công nghệ tách rắn, lỏng xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: