Quyết định số 111/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm nguyên, nhiên vật liệu, thuộc đề tài “Nghiên cứu và xây dựng phần mềm Quản lý xét nghiệm hình ảnh y tế”. Mã số: 31/ĐTKHVP-2017

09/06/2017

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: