Xây dựng Trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại các thị trấn: Thổ Tang, Tam Hồng, Yên Lạc (CW08)

30/06/2021

Loại thông báo

 

Số TBMT

20210657455-00

Dạng thông báo

 

Tên gói thầu

CW08: Xây dựng Trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại các thị trấn: Thổ Tang, Tam Hồng, Yên Lạc

Tên dự án

 

Tên bên mời thầu

Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm bán/phát hành hồ sơ

Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tỉnh/thành phố

Tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đấu thầu

Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Nguồn vốn

Vốn NSNN tỉnh và vốn vay WB

Thời gian bán/phát hành hồ sơ

21/06/2021 07:00

đến ngày

22/07/2021 14:30

Thời điểm đóng thầu

22/07/2021 14:30

Thông tin gói thầu

Thông báo mời thầu

 

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

 

Khoản vay số:             8614-VN

Tên hợp đồng:            Xây dựng Trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại các thị trấn: Thổ Tang, Tam Hồng, Yên Lạc

Số tham chiếu:                        CW08

1.Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán cho Hợp đồng CW08 - Xây dựng Trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại các thị trấn: Thổ Tang, Tam Hồng, Yên Lạc.

2. Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (VPMO) nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp Hồ sơ dự thầu đựng trong phong bì được niêm phong kín từ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng yêu cầu tham gia đấu thầu xây dựng Trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại các thị trấn: Thổ Tang, Tam Hồng, Yên Lạc (“Công trình”). Gói thầu bao gồm 03 (ba) lô thầu như dưới đây và có thời gian thi công là 18 tháng.

· Lô 1: CW08.1 - Xây dựng trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại thị trấn Thổ Tang, gồm: Tuyến cống bao sử dụng vật liệu HDPE, đường kính D315 với độ sâu chôn cống nhỏ nhất là 0,7m, tổng khối lượng thiết kế 803m; Tuyến cống áp lực thiết kế với vật liệu HDPE, đường kính D225mm, độ sâu chôn cống từ 0,7 – 1,0m, tổng khối lượng thiết kế 2.010m; Các tuyến cống chung thiết kế mương đậy đan, vật liệu BTCT kích thước B600, tổng khối lượng thiết kế 15m; Các hố gia, Giếng tách; Xây dựng 06 trạm bơm chuyển bậc với tổng công suất 575m3/h; Xây dựng trạm xử lý nước thải công nghệ mương ô xi hóa cải tiến công suất 2.000m3/ngày đêm.

·Lô 2: CW08.2 - Xây dựng trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại thị trấn Yên Lạc, gồm: Tuyến cống bao sử dụng vật liệu HDPE, đường kính D315 với độ sâu chôn cống nhỏ nhất là 0,7m, tổng khối lượng thiết kế 180m; Tuyến cống áp lực thiết kế với vật liệu HDPE, đường kính từ 160mm – 315mm, độ sâu chôn cống từ 0,7 – 1,0m, tổng khối lượng thiết kế 3.597m; Các tuyến cống chung thiết kế mương đậy đan, vật liệu BTCT với các kích thước từ B800 – B1200mm, tổng khối lượng thiết kế 1.204m; Hố ga, giếng tách; Xây dựng 06 trạm bơm chuyển bậc với tổng công suất 1.222 m3/h; Xây dựng trạm xử lý nước thải, công nghệ mương oxy hóa cải tiến, công suất 2.500 m3/ngày đêm.

·Lô 3: CW08.3 - Xây dựng trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải tại thị trấn Tam Hồng, gồm: Tuyến cống bao sử dụng vật liệu HDPE, đường kính D315 với độ sâu chôn cống nhỏ nhất là 0,7m, tổng khối lượng thiết kế 1.639m; Tuyến cống áp lực thiết kế với vật liệu HDPE, đường kính từ 160mm – 315mm, độ sâu chôn cống từ 0,7 – 1,0m, tổng khối lượng thiết kế 2.688m; Các tuyến cống chung thiết kế mương đậy đan, vật liệu BTCT với các kích thước từ B800 – B1500mm và cống hộp kích thước BxH = 1200x1200 đến 1200x1500, tổng khối lượng thiết kế 3.291; Các hố gia, Giếng tách;  Xây dựng 04 trạm bơm chuyển bậc với tổng công suất 853m3/h; Xây dựng trạm xử lý nước thải công nghệ mương ô xi hóa cải tiến công suất 2.500m3/ ngày đêm.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn: “Đấu thầu Hàng hoá, Công trình, và Dịch vụ Phi Tư vấn theo Khoản vay IBRD, Tín dụng IDA và Tài trợ Không hoàn lại cho Các bên Vay vốn Ngân hàng Thế giới (tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014) (“Hướng dẫn Đấu thầu”) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

· Hợp đồng có tính chất và quy mô tương tự:

Tham gia với vai trò là nhà thầu chính, thành viên liên danh, nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ có tính chất và độ phức tạp tương tự với hợp đồng đang mời thầu và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/01/2016 đến trước thời điểm đóng thầu nêu tại Mục 7 dưới đây. Với số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo từng lô là:

(i) Lô 1 (CW08.1): ít nhất một (01) hợp đồng về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất ≥ 2000 m3/ngđ trở lên. (Bằng công nghệ mương ô xi hóa hoặc công nghệ aroten) gồm có các hạng mục chính: trạm xử lý nước thải, hệ thống đường ống/cống thu gom nước thải. Trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu ít nhất là 48.5 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

(ii)  Lô 2 (CW08.2): ít nhất một (01) hợp đồng về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất ≥ 2500 m3/ngđ trở lên. (Bằng công nghệ mương ô xi hóa hoặc công nghệ aroten) gồm có các hạng mục chính: trạm xử lý nước thải, hệ thống đường ống/cống thu gom nước thải. Trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu ít nhất là 75 tỷ đồng (Bằng chữ: Bảy mươi năm tỷ đồng).

(iii)  Lô 3 (CW08.3): ít nhất một (01) hợp đồng về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt có công suất ≥ 2500 m3/ngđ trở lên. (Bằng công nghệ mương ô xi hóa hoặc công nghệ aroten) gồm có các hạng mục chính: trạm xử lý nước thải, hệ thống đường ống/cống thu gom nước thải. Trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu ít nhất là 63 tỷ đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ đồng).

· Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm:

Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu của từng Lô thầu được quy định như sau:

(i)  Lô 1 (CW08.1) là 81 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám mươi mốt tỷ đồng).

(ii)  Lô 2 (CW08.2) là 124 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ đồng).

(iii)  Lô 3 (CW08.3) là 105 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm không năm tỷ đồng).

Tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng 03 (ba) năm qua (2018, 2019, 2020).

· Nguồn lực tài chính:

Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính đối với từng Lô thầu như sau:

(i) Lô 1 (CW08.1) là 13 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng).

(ii) Lô 2 (CW08.2) là 20 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

(iii) Lô 3 (CW08.3) là 17 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng).

Các nhà thầu có thể tham dự một Lô, hai Lô bất kỳ hoặc cả ba Lô thầu. Nhà thầu tham dự nhiều hơn 1 Lô thầu cần thỏa mãn các yêu cầu tính gộp cho số Lô thầu tham gia tương ứng.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua Hồ sơ mời thầu từ ngày 21/6/2021 (Thứ Hai) tại Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Điện thoại: 02113.860.868, Fax: 02113.860.858, E-mail: vpmo@vinhphuc.gov.vn và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 7h30’ đến 11h30’ và từ 13h30’ đến 17h00’.

Chủ đầu tư sẽ tổ chức khảo sát hiện trường vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021 và Hội nghị tiền đấu thầu sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại địa điểm: Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc).

6.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau giao nhận trực tiếp. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ số 38 Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào lúc trước thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2021. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ số 38 Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc vào lúc:  15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2021.    

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. Chi tiết giá trị của bảo đảm dự thầu của từng Lô như sau:

(i) Lô 1: CW08.1 - Xây dựng trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Giá trị bảo đảm dự thầu yêu cầu: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn);

(ii) Lô 2: CW08.2 - Xây dựng trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Giá trị bảo đảm dự thầu yêu cầu: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn);

(iii) Lô 3: CW08.3 - Xây dựng trạm xử lý và hệ thống thu gom nước thải thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Giá trị bảo đảm dự thầu yêu cầu: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

Nhà thầu tham dự nhiều hơn 1 lô cần thỏa mãn yêu cầu về bảo đảm dự thầu cho số lô tham gia tương ứng.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (VPMO)

Người nhận: Ông Hồ Quang Phúc - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa,

Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 02113.860.868

Số fax: 02113.860.858

E-mail: vpmo@vinhphuc.gov.vn

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: