Thuê đường truyền Leasedline Internet tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc

10/06/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210608674 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210418160

Tên KHLCNT

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê đường truyền Leasedline internet tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Thuê đường truyền Leasedline Internet tại Trung tâm Hạ tầng thông tin

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Thuê đường truyền Leasedline Internet tại Trung tâm Hạ tầng thông tin

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước năm 2021, 2022

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

24 Tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

03/06/2021 13:43

Đến ngày

14/06/2021 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

14/06/2021 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.697.520.000 VND (Một tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: