Quyết định số 102/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, thuộc đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng nuôi trồng thử nghiệm nấm dược liệu Vân chi (Trameter versicolor) tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc" (15/08/2018)

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, thuộc đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng nuôi trồng thử nghiệm nấm dược liệu Vân chi (Trameter versicolor) tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc". MS: 65/ĐTKHVP-2018”
Các tin đã đưa ngày: