Quyết định số: 3053/QĐ-BKHCN: V/v phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông”

28/10/2011

Các tin đã đưa ngày: