Sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/02/2020

Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020 về sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020 về sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Quyết định số 10/2020 ngày 13/02/2020 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019 ngày 16/7/2019 có quy định: “1. Văn bản này quy định chi tiết về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: Thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm”.

Nay tại Quyết định số 10/2020 ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh sửa khoản 1 Điều 1 của Quy định nêu trên thành: “1. Văn bản này quy định chi tiết về dạy thêm, học thêm có thu tiền, bao gồm: Thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; Trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm”.

Đồng thời, Quyết định số 10/2020 cũng bãi bỏ Điều 6, Điều 7; khoản 2 Điều 8; khoản 2, khoản 4 Điều 9; khoản 2 Điều 10 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2020./.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: