Vĩnh Phúc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

18/01/2020

Nghị quyết này áp dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực nghiên cứu, thực hiện chuyển giao công nghệ; các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu có hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng công nghệ, cải tiến công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nội dung một số chính sách hỗ trợ được quy định cụ thể như sau:

Hỗ trợ đổi mới công nghệ

Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, bao gồm: đổi mới công nghệ, đào tạo, thuê chuyên gia hướng dẫn vận hành, sản xuất sản phẩm theo công nghệ mới đầu tư. Mức hỗ trợ: 30% kinh phí thực hiện dự án, tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án.

Điều kiện được hỗ trợ là: Dự án có mục tiêu, nội dung phục vụ trực tiếp yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ kinh phí hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ 50% kinh phí của hợp đồng chuyển giao công nghệ, tối đa không quá 500 triệu đồng/hợp đồng chuyển giao công nghệ. Công nghệ được chuyển giao là một hoặc các nội dung sau đây: Bí quyết kỹ thuật; kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ.

Điều kiện được hỗ trợ là: Hợp đồng chuyển giao công nghệ có công nghệ không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ hoặc theo quy định của các Bộ, Ngành và được cấp có thẩm quyền chứng nhận.

Hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

Hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay vốn, tối đa không quá 600 triệu đồng để thực hiện dự án nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ nhằm cải tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Điều kiện được hỗ trợ là: Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ; công nghệ được chuyển giao thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật và có hợp đồng vay vốn từ ngân hàng và hồ sơ, chứng từ trả nợ lãi vay.

Hỗ trợ hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Hỗ trợ cho tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp đặc thù của tỉnh bao gồm các hoạt động như: Tìm kiếm, thuê chuyên gia để phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Nghiên cứu thử nghiệm, khảo nghiệm để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ... Mức hỗ trợ: 30% tổng kinh phí để thực hiện các hoạt động trên, tối đa không quá 500 triệu đồng/ nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ

Hỗ trợ đến 50% kinh phí, tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phát triển tổ chức trung gian của thị trường công nghệ thực hiện các nội dung sau: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ hoạt động của sàn giao dịch công nghệ; tra cứu, thu thập và cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, chuyên gia công nghệ, nhu cầu công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ khai thác cơ sở dữ liệu về thị trường khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước; môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ; phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ý tưởng công nghệ; tổ chức, tham gia sự kiện trong nước, ngoài nước về xúc tiến phát triển thị trường công nghệ, thương mại hóa sáng chế, khởi nghiệp sáng tạo...

Điều kiện được hỗ trợ là: Dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/12/2019.

Nội dung chi tiết Nghị quyết xem tại đây./.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: