Vĩnh Phúc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

12/12/2019

Theo đó, Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Quan hệ phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, Hiệp hội phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo, nhưng cũng không để buông lỏng. Công tác phối hợp phải kịp thời, hiệu quả công bằng, minh bạch. Trong quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài việc kiểm tra, xử lý. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong trao đổi thông tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

2. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; hỗ trợ người tiêu dùng; giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phương thức phối hợp:

Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp; các cơ quan khác có trách nhiệm tham gia phối hợp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm không thuộc địa bàn, lĩnh vực do đơn vị mình chủ trì thì cơ quan phát hiện phải thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm thuộc địa bàn để phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia; Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy chế, đồng thời quy định rõ trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5), năm (trước ngày 10/12) và đột xuất, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương (qua Sở Công Thương).

Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình bảo vệ quyền lợi trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2019.

Theo Vinhphuc.gov.vn

 
Các tin đã đưa ngày: