Sửa đổi một số đặc thù về quản lý tài chính với Sở Giao dịch chứng khoán (17/09/2020)

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: