Những kết quả bước đầu của các đề tài khoa học và công nghệ năm 2010

27/04/2011

Bắt đầu từ ngày 23/11, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tiến hành nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2010. Năm nay, Hội đồng KH&CN chia thành 2 Hội đồng nghiệm thu nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các đề tài khoa học và công nghệ, đặc biệt là các đề tài thuộc chương trình KHCN phục vụ CNH - HĐH nông, lâm, nghiệp cần đảm bảo về thời gian, mùa vụ. Do chủ động tiến hành sớm hơn các năm trước nên đến hết ngày 31/12/2010, công tác nghiệm thu năm 2010 cơ bản đã hoàn thành.

Đối với các dự án cấp Trung ương, có 01 dự án nông thôn miền núi đã được nghiệm thu cấp Bộ. Hoàn thiện 01 dự án nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2011.

Các tin đã đưa ngày: