Kết quả hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

20/05/2014

Ngô Khánh Lân - TUV, Giám đốc Sở KH&CN

I- Kết quả hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN năm 2013:

1. Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4065/KH-UBND ngày 26/7/2013 nhằm thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 31/01/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí (từ nguồn chi đầu tư phát triển ngành KH&CN) cho 19 dự án do Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ngành khác làm chủ đầu tư.

2. Kết quả thực hiện các đề tài, dự án KH&CN năm 2013.

Với các dự án cấp bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện 07 dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình «Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi», trong đó có 05 dự án chuyển tiếp từ năm 2012; 02 dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2013.

Với các đề tài, dự án cấp tỉnh.

Tham mưu cho Hội đồng KHCN tỉnh thông qua và trình các cấp ra quyết định phê duyệt 55 đề tài, dự án thực hiện năm 2013 (trong đó có: 36 đề tài nghiên cứu; 18 đề tài triển khai thực nghiệm, 01 dự án cấp tỉnh).

3. Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và công nghệ.

Hướng dẫn và cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị x-quang y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn, triển khai phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở cho nhiều cơ sở góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức phát hành sách Địa chí Vĩnh Phúc. Bản mềm được đăng tải trên website http://vinhphucdost.gov.vn của Sở.

Kiểm tra các cơ quan hành chính áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (42/42 cơ quan) đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua đó nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa.

Hướng dẫn 16 cơ quan hành chính Nhà nước đã được cấp Chứng chỉ việc duy trì cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định và nội dung của tiêu chuẩn;

Xây dựng Đề án Nhân rộng mô hình xử lý rác thải nông thôn Vĩnh Phúc bằng lò đốt khí tự nhiên NFI-05 tại các xã xây dựng nông thôn mới trình UBND tỉnh.

Đã kiểm định và hiệu chuẩn được trên 27.000 phương tiện đo cho các doanh nghiệp. Phân tích thử nghiệm trên 1.000 mẫu nước, xăng dầu, các loại hàng hóa, thực phẩm... qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hướng dẫn trên 100 lượt đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) như các nhãn hiệu mang địa danh Tây Thiên, Cá thính Lập Thạch, Thanh long ruột đỏ.... Hướng dẫn tra cứu thông tin về Văn bằng sở hữu công nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Duy trì thường xuyên hoạt động của hệ thống thông tin. Cập nhật trên 3.000 tin, bài, các thông tin về hoạt động KH&CN, các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, SHTT. Phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tuyên truyền các kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN tại địa phương.

Tổ chức nhiều lớp tập huấn về ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm hàng hóa, sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm xăng dầu, điện- điện tử và mũ bảo hiểm, an toàn bức xạ với hơn 140 cơ sở được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện có 09 đơn vị vi phạm, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là: 33,0 triệu đồng.

4. Đánh giá chung:

Hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2013 đã bám sát được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, làm tốt công tác tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN được chú trọng và đổi mới theo hướng chú trọng đến các ứng dụng thực tiễn, hạn chế nghiên cứu lý thuyết, giảm số lượng đề tài tránh dàn trải trong nghiên cứu. Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tốt, kịp thời thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý những sai phạm có liên quan trong lĩnh vực xăng dầu, trong thực hiện các quy định về an toàn bức xạ.

So với năm 2012, số lượng đề tài, dự án cấp tỉnh giảm 31 đề tài, dự án (năm 2012 là 86, năm 2013 là 55); năm 2013 đã tập trung cho một số nhiệm vụ nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi với kinh phí lớn (trên 1 tỷ đồng/1 nhiệm vụ) như việc xây dựng các mô hình đệm lót trong chăn nuôi gà, lợn, sản xuất chế phẩm sinh học Biomix để xử lý phế thải nông nghiệp, tiếp tục hỗ trợ xây dựng lò đốt rác bằng khí tự nhiên với công suất 10 tấn/ngày; xây dựng 05 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn bằng phương pháp yếm khí để phục vụ mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

II- Phương hướng, nhiệm vụ công tác KH&CN năm 2014:

Phát huy kết quả năm 2013 quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch KH&CN năm 2014 cụ thể là:

Tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KH&CN góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề tài nhiệm vụ cấp nhà nước và cấp tỉnh. Tăng cường công tác quản lý KH&CN, Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, công tác sở hữu trí tuệ, công tác thanh tra và đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt các cơ chế chính sách nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) giai đoạn 2013-2015.

- Tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh các dự án tăng cường tiềm lực KH&CN trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các nhiệm vụ góp phần xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn cấp huyện và các sở ngành làm tốt hoạt động KH&CN trên địa bàn.

- Tổ chức đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ các dự án được giao.

- Tổ chức thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo phân cấp.

- Quản lý, theo dõi hoạt động tư vấn thuộc lĩnh vực thẩm định công nghệ, giám định, chuyển giao công nghệ và thông tin công nghệ;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với UBND Tỉnh cụ thể hoá các quy định của Nhà nước về an toàn, kiểm soát bức xạ cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tổ chức thực hiện cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế cho các cơ sở còn lại.

- Tiếp tục cấp Chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức có hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, triển khai và dịch vụ phát triển công nghệ còn lại trong Tỉnh.

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các kiến thức về SHTT.

- Xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản Vĩnh Phúc và một số thương hiệu do cơ sở sản xuất đề nghị giúp đỡ;

- Đưa hoạt động hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tỉnh đi vào nề nếp.

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện Pháp luật KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách Nhà nước, quỹ hỗ trợ phát triển KH&CN dưới hình thức đề tài, dự án.

- Thanh tra chuyên đề về thực hiện pháp luật Đo lường, chất lượng hàng hoá trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu, điện năng, vàng bạc,…

- Phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành, Tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đến các Doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh kiểm định PTĐ thuộc diện phải kiểm định nhà nước, tăng cường giám sát đo lường đối với hàng bao gói sẵn.

- Tiếp tục triển khai việc công bố sự phù hợp tiêu chuẩn của hàng hoá và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh để thực hiện chương trình hành động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bưu chính viễn thông, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp, thông tin quảng cáo và Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

- Triển khai và đẩy mạnh công tác tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ.

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên các hệ thống thông tin điện tử của ngành, tập trung đưa thông tin KHKT tới vùng nông thôn;

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN trong năm 2013, cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, CCVC là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

N.K.L

 

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: