Vĩnh phúc qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

27/04/2011

Được triển khai từ năm 2007, vừa qua, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với nhiều nội dung thiết thực, Cuộc vận động được đánh giá đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của từng địa phương và của tỉnh; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã chịu tác động và thách thức không nhỏ từ những mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường. Sự chênh lệch về mức sống của các tầng lớp xã hội đã ảnh hưởng đến nhận thức và hành động, giữa ý thức đạo đức và hành vi đạo đức, giữa nói và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là sự thâm nhập, tác động của các luồng tư tưởng, văn hóa độc hại, không phù hợp với truyền thống đạo đức, văn hóa của dân tộc...Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và TW Đảng, với nhiều nội dung cụ thể được triển khai như: Tổ chức học tập các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mỗi chuyên đề cụ thể qua từng năm; Xây dựng các tiêu chí đạo đức và tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Triển khai Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...Cuộc vận động đã đi vào trong đời sống của từng cán bộ, đảng viên, nhân dân và từng tổ chức cơ sở Đảng.

4 năm qua, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các đơn vị triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng, có tác động to lớn trong sinh hoạt chính trị và trên các mặt công tác xã hội ở địa bàn toàn tỉnh. Việc triển khai có hiệu quả các nội dung Cuộc vận động đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; hiểu rõ hơn nội dung, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Từ đó tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân theo tấm gương đạo đức của Bác trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể, cộng đồng, tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện Cuộc vận động, nhiều cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã gắn kết chặt chẽ hơn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua sôi nổi gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp mình, ngành mình cụ thể, thiết thực, tạo nên sự chuyển biến tích cực. Tiêu biểu như các phong trào: “Nông dân sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập và làm theo lời Bác”,“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Lương y như từ mẫu”, “Thực hiện 12 điều y đức”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ ... Nhiều hoạt động từ thiện trong xã hội nhận được sự tham gia tích cực, thiết thực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn... được thể hiện đậm nét hơn. ý thức trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống của nhân dân có chuyển biến tốt hơn. Lề lối làm việc của cán bộ, công chức các cấp được chú trọng sửa đổi, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức có chuyển biến nhất định. Các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm hơn và đạt kết quả tích cực, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”, các tổ chức cơ sở đảng đã thực sự lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nói đi đôi với làm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đã đạt kết quả toàn diện. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng đi vào thực chất và sát hơn với thực tế. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên trong 5 năm qua, số tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh đạt bình quân 76,36%; số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 78,43%. Các tổ chức cơ sở đã thực sự lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, đồng chí Phạm Văn Vọng - Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; một trong những động lực quan trọng, góp phần tăng cường sức mạnh của Đảng, của dân tộc  trước yêu cầu phát triển của đất nước. Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân. Thắng lợi của Cuộc vận động tùy thuộc vào nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động và sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của toàn dân. Trọng tâm của Cuộc vận động trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung làm theo và nêu gương điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Mỗi cán bộ, Đảng viên phải tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, coi đó là việc làm hằng ngày, thường xuyên và suốt đời, là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế là một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa của Cuộc vận động nên việc lãnh - chỉ đạo chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao. Công tác triển khai Cuộc vận động chưa đồng đều, sự gắn kết nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua có nơi, có lúc còn chưa rõ. ý thức tham gia học tập, nghiên cứu các chủ đề cũng như chất lượng bản tự đăng ký, xây dựng chương trình hành động làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở một số nơi, một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Sự chuyển biến nhận thức và hành động thực hiện Cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đồng đều. Kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật rõ nét, chưa có nhiều mô hình, điển hình cụ thể, chưa tạo được phong trào rộng lớn, tự giác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, các đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động ở tất cả các ngành, các cấp về tầm quan trọng của Cuộc vận động.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung làm theo và nêu gương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động.

Ba là: Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của Cuộc vận động phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị và các cuộc vận động khác. Chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bốn là: Căn cứ vào nội dung Cuộc vận động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị, bổ sung, cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đề ra.

Năm là: Tiếp tục phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đề ra.

Sáu là: Các cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp quan tâm phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng trong toàn tỉnh, nhằm tạo ra sức lan toả đối với toàn xã hội trong thực hiện Cuộc vận động.

Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh, có thể khẳng định rằng Cuộc vận động đã có tác động lớn trong xã hội và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong làm việc và làm theo gương Bác. Nội dung “làm theo” ngày càng rõ hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp đưa Cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu. Đặc biệt, qua quá trình thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong hệ thống chính trị, tạo sự lan toả trong cộng đồng. Từ gần 100 các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác chỉ đạo và thực hiện Cuộc vận động trong 4 năm qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh cũng đã lựa chọn 1 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu nhất đề nghị Trung ương Cuộc vận động tặng Bằng khen trong dịp tổng kết 4 năm Cuộc vận động được tổ chức vào ngày 11-12/12 vừa qua.

 Thu Thủy

Trung tâm TTKHCN&TH

Các tin đã đưa ngày: