Một số vấn đề cần quan tâm đối với hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện tại Vĩnh Phúc

13/06/2013

 

ThS. Trần Nguyên Lý - TP. Phòng QLKHCNCS

Ngày 23/5/2008, liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV về hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện, giúp UBND quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương nhằm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN ở địa phương, đặc biệt là cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp huyện.

Thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 và Thông tư số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV, ngày 19/4/2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị. Theo đó, đối với huyện, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN được giao cho Phòng                   Công thương, còn đối với thành phố, thị xã là Phòng Kinh tế. Như vậy, chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND cấp huyện, thành, thị về KH&CN được xác định rõ và kiện toàn rất sớm theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Sau khi được kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy, trong những năm qua hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp huyện trong lĩnh vực KH&CN đã đạt được một số kết quả như: Tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thành, thị thành lập Hội đồng KH&CN huyện; xác định, lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN,... Tuy nhiên, hoạt động KH&CN ở địa bàn cấp huyện còn chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô, phạm vi còn hạn chế, hiệu quả còn thấp. Nhất là hoạt động quản lý KH&CN, cụ thể công tác tham mưu, đề xuất về xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động KH&CN còn yếu, nhiều nội dung, công việc triển khai trong hoạt động KH&CN chưa thực hiện được; nhân lực, năng lực quản lý KH&CN của một số Phòng Kinh tế, Phòng Công thương còn hạn chế.

Một trong những nguyên nhân của những hạn chế trên là do tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên môn về KH&CN cấp huyện còn nhiều bất cập, cán bộ làm quản lý KH&CN cấp huyện không được ổn định, thường xuyên thay đổi, bị điều chuyển. Mặc dù đã được sắp xếp, kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ song biên chế của phòng công thương, phòng kinh tế còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn. Cho đến nay 9/9 huyện, thành phố, thị xã vẫn chưa bố trí được cán bộ chuyên trách, mà mới chỉ bố trí được một cán bộ kiêm nhiệm, theo dõi công tác KH&CN, thậm trí có huyện mới chỉ bố trí được một hợp đồng lao động theo dõi công tác này. Điều này rất khó cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn và thực thi công vụ.

Bên cạnh những khó khăn về biên chế, nhân lực thì trang thiết bị phục vụ công tác quản lý về KH&CN trên địa bàn huyện cũng rất khó khăn. Đến nay, chưa có phòng công thương, phòng kinh tế nào được trang bị thiết bị chuyên dùng để có thể kiểm tra nhanh về chất lượng, đo lường sản phẩm, hàng hóa; trang thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn rất thiếu và không đồng bộ,...

Để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện thời gian tới, xin kiến nghị với ngành và các cấp như sau:

Đối với Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ: Đề nghị tiếp tục nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý KH&CN cấp huyện cho phù hợp với yêu cầu phát triển KH&CN trong tình hình mới. Thực tế, nhiều địa phương thuần nông, hoạt động KH&CN chủ yếu diễn ra ở lĩnh vực nông nghiệp, do đó việc giao nhiệm vụ quản lý KH&CN cho phòng công thương là chưa phù hợp. Cần có cơ chế, chính sách về công tác tổ chức cán bộ, để cán bộ làm công tác quản lý KH&CN cấp huyện yên tâm công tác lâu dài, ổn định, nhất là đối với địa bàn vùng núi, vùng khó khăn.

Đối với UBND tỉnh: Tăng cường phân cấp, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về KH&CN cấp cơ sở. Quan tâm hơn nữa, tiếp tục tăng cường đầu tư vốn, cơ sở vật chất và nhân lực cho cơ quan quản lý KH&CN cấp huyện.

Đối với Sở KH&CN: Thường xuyên tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng công thương, phòng kinh tế. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trong Sở có liên quan tăng cường phối hợp trong lĩnh vực KH&CN.

Đối với UBND cấp huyện: Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý KH&CN ở địa phương; ổn định tổ chức, bộ máy và chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý về KH&CN cấp huyện.

T.N.L

Các tin đã đưa ngày: