Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

13/06/2013

 

Đặng Thị Minh Thúy - Chánh Văn phòng Sở KH&CN

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được xem là một trong những nội dung quan trọng, là nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ. Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác CCHC đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào thành công chung của công tác CCHC tỉnh nhà.

Trong nhiệm vụ cải cách thể chế, Sở đã thực hiện các thể chế về công chức, công vụ, về tổ chức và hoạt động đối với các Chi cục, các Trung tâm  trực thuộc Sở. Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành.

Sở đã đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh. Thường xuyên rà soát, hệ thống thủ tục hành chính theo quy định mới của pháp luật, đơn giản hóa và công khai hoá quy trình, thời gian giải quyết để thực hiện, đảm bảo cho phù hợp với thực tiễn và điều kiện của Sở. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”, từng bước tăng cường các thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận “một cửa”. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (trong những năm qua, không nhận được ý kiến phàn nàn, gây phiền hà cá nhân, tổ chức nào).

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, Sở đã rà soát các chức năng, nhiệm vụ, của các Phòng, các đơn vị trực thuộc tránh chồng chéo. Thực hiện việc chuyển đổi 02 đơn vị sự nghiệp của Sở sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

Sở đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong Sở bằng việc thực hiện các chính sách về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Sở.

Đối với việc hiện đại hóa nền hành chính, đã thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở. ứng dụng nhanh và đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc; đến nay tất cả các văn bản đi, đến được lưu trữ và xử lý trên mạng nội bộ của Sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác CCHC của Sở còn gặp một số khó khăn đó là:

- Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 vào hoạt động của một số cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ còn mang tính hình thức; kết quả đạt thấp.

- Việc chuyển đổi các tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ còn chậm. Việc CCHC đòi hỏi cả hệ thống các cơ quan hành chính đều phải thực hiện đồng bộ thống nhất trong việc giải quyết các công việc, chứ không chỉ thực hiện ở đơn lẻ một vài đơn vị, cơ quan được. Đây là vấn đề mà tỉnh ta còn gặp khó khăn hạn chế.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, trong thời gian tới công tác CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng, các đơn vị trong Sở. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành của Sở. Đảm bảo tất cả văn bản đi đến được lưu trữ và xử lý trong nội bộ sở trên hệ thống văn phòng điện tử. Tăng cường hoạt động của bộ phận “một cửa” để đáp ứng tốt nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng việc tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành, chất lượng văn bản trong Sở.

Duy trì, mở rộng và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của Sở. Tăng cường việc tham mưu cho UBND Tỉnh trong việc chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho các cơ quan hành chính của tỉnh, các huyện, xã theo Kế hoạch số 2559/KH-UBND và Kế hoạch số 2881/KH-UBND về việc thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2013.

Thực hiện tốt công tác cán bộ, tiếp tục điều động, bố trí, sử dụng cán bộ dần từng bước phù hợp với chuyên môn, sở trường phát huy tối đa năng lực của công chức, viên chức, khuyến khích CCVCLĐ tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt chú ý tới việc nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, tích cực tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn để thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức phục vụ cho hoạt động chuyên môn. Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ xử lý nghiêm với CCVCLĐ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

Gắn trách nhiệm của các trưởng phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến CCVCLĐ; chấp hành Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Gắn công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo với phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và phê phán, chỉ rõ những nơi có tiêu cực, thái độ, tác phong làm việc quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu... để tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng về cải cách hành chính.

Đ.T.M.T

Các tin đã đưa ngày: